De cele mai multe ori, este nevoie de un mandat de reprezentare sau de o procura pentru că persoanele care trebuie să participe la un anumit proces sau să semneze un anumit act să poată trimite un împuternicit, în cazul în care starea de sănătate nu îi permite sau sunt alţi factori care nu fac posibil acest lucru. Mandatul de reprezentare poate fi obţinut numai de la un cabinet notarial şi contractul încheiat de către reprezentant, în limitele împuternicirii, în numele reprezentantului, produce efecte direct între reprezentant şi cealaltă parte. În cazul reprezentării convenţionale, reprezentantul şi reprezentantul deopotrivă trebuie să aibă capacitatea de a încheia actul pentru care a fost dată reprezentarea.

Caracteristici ale mandatului de reprezentare sau procurei

Împuternicirea nu produce efecte decât dacă aceasta este dată cu respectarea formelor legale, cerute prin lege pentru a încheia un contract. Există şi situaţii speciale în sine care sunt în general reprezentate de dublă reprezentare. Astfel, contractul poate fi anulat numai la cererea reprezentantului, excepţie face faptul în care acesta a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau contractul a fost astfel reprezentat încât să excludă posibilitatea conflictului de interese.

Puterea pe care mandatul o conferă reprezentantului încetează în momentul în care acesta renunţa la împuternicire sau prin revocarea de către reprezentat. Dacă împuternicirea este revocata sau modificată, oricare din aceste operaţiuni trebuie adusă la cunoștința terţilor prin mijloacele puse la dispoziţie în acest sens. În caz contrar, aceste condiţii nu vor fi opozabile terţilor decât dacă se dovedeşte că aceştia le cunoşteau sau puteau să le cunoască atunci când s-a încheiat contractul.

Cele mai citite articole

Puterea mandatului de reprezentare încetează prin decesul sau prin incapacitatea reprezentantului sau reprezentantului, dacă din convenţie sau din natura afacerii nu rezultă contrariul în acest sens. Dacă una din aceste două persoane, reprezentantul său reprezentantul este o persoană juridică, puterea de a reprezenta încetează la data la care persoană juridică îşi încetează existenţa.

Ce obligaţii/ cerinţe sunt la încetarea mandatului de reprezentare/ împuternicire/ procurei?

În momentul în care mandatul de reprezentare nu mai este valabil, reprezentantul este obligat să restituie reprezentatului înscrisul care îi acordă putere. În plus, reprezentantul nu mai poate deţine acest înscris ca şi garanţie a creanţelor sale asupra reprezentatului, însă poate cere o copie certificată a înscrisului, cu menţiunea că puterea de reprezentare a încetat.

Concret, persoană care încheie un contract în calitate de reprezentant şi nu are împuternicire sau îşi depăşeşte limitele puterilor care i-au fost încredinţate răspunde de prejudiciile cauzate terţului contractant care s-a încrezut la încheierea valabilă a contractului.

Dacă părţile nu au prevăzut un anumit termen pentru acest contract, este important de ştiut că va înceta la 3 ani de la încheierea lui. Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, conform legii, unei anumite forme, va trebui să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă însuşi actului.

Cele mai citite articole